Zadávací řízení

Průběh zadávacího řízení se v plném rozsahu řídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími prováděcími předpisy, pravidly a metodikou poskytovatele dotace. Společnost MCI SERVIS s.r.o. zadává všechny druhy a typy řízení.

Jako specializovaný poskytovatel služeb v této oblasti provádíme na základě příkazní smlouvy výkon všech zadavatelských činností. Základem dosavadního úspěchu je především odbornost pracovního týmu. Detailní znalost pravidel všech operačních programů EU, Norských i Švýcarských fondů a jejich vazba (překrývání se) se zákonem o veřejných zakázkách je jednou z dalších předností společnosti. Provádíme odborné konzultace přímo s poskytovateli dotací za účelem stanovení efektivního a pro zadavatele nejbezpečnějšího postupu.

Dále provádíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek v případě, že si zadavatel provádí zadávací nebo výběrové řízení sám. V takovém případě odpovídáme na dotazy zadavatele, kontrolujeme jím vytvořené zadávací dokumentace, pomáháme při komunikaci s UOHS a připravujeme návrhy stanovisek.

Tvorba směrnic

Zpracováváme návrhy směrnice (včetně průběžných úprav) pro zadávání veřejných zakázek pro státní správu a samosprávu tak, aby směrnice odpovídaly Zákonu o zadávání veřejných zakázek a souvisejícím předpisů. Jedná se především o postupy při zadávání zakázek malého rozsahu a jejich soulad se zásadami transparentnosti a rovného zacházení, ale i postupy při zadávání dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Výsledkem je návrh směrnice, který upravuje postup dle typu a druhu veřejné zakázky.

Školení

Naši odborníci provádí školení v oblasti veřejných zakázek, přípravě technických podmínek a další problematiky související s procesem zadávání veřejných zakázek a dotací; a dále také v oblasti daňových a účetních předpisů. Školení poskytujeme především zaměstnancům zadavatele, případně skupin zadavatelů (jako jsou např. města, obce, mikroregiony). Samotný výkon školení může probíhat přímo u zadavatele, ve školící místnosti naší společnosti nebo v jiných vyhovujících prostorech.

Posouzení

Na základě požadavku zadavatele provádíme posouzení procesu zadávání veřejných zakázek včetně kontroly dokumentace veřejné zakázky (v průběhu nebo po skončení zadávacího řízení). Jedná se především o soulad procesních úkonů se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a metodikou poskytovatele dotace a obsahovou stránku dokumentace. Výsledkem posouzení je písemná zpráva se seznamem pochybení a doporučení na jejich nápravu.